technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

موسسه آموزش عالی آزاد قابوسیه

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

مقدمه

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلين بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصيلان فاقد تجربه اجرایی می باشدند تشکیل و با بکارگيری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی و موسسات آموزش عالی آزاد نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع تحصيلی مختلف و دوره های عالی کوتاه مدت مهارتی اقدام می کند در این راستا مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص برای تحقق هدف فوق و همچنين افزایش مهارتهای حرفه ای فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراکز آموزشی تشکيل و با به کارگيری و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی نسبت به برگزاری دوره های عالی کوتاه مدت مهارتی در قالب در دوره های تکميلی بين سحوح تحصيلی اقدام می کند.


توسعه دوره های کوتاه مدت مهارتی در این مرکز با اهدا زیر انجام گرفته است:

1- کمك به ارتقای سح دانش و مهارت جامعه
2- ایجاد زمينة مناسر برای افزایش دسترسی به آموزش عالی
3- تعميم و توسعة آموزش های عالی مهارتی و تخصصی
4- ارائة آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی


مرکز آموزشهای عالی آزادو خاص با عنایت به ضرورت رعایت حقوق متقاضيان دوره های عالی کوتاه مدت مهارتی در بهرهمندی از این دوره ها، دفترچه حاضر را با هدف اعتبار بخشی و همچنين تسهيل دستيابی علاقهمندان به اطلاعات این نوع دوره ها و شناسایی موسسات و مجریان مجاز تدوین نموده است. دوره های مندرج در این دفترچه دارای سر فصدلهای مصوب واستاندارد بوده و موسسات مجری آن نيز بر اساس استاندارهای لازم واجد شرایط اجرا شناخته شده اند و متقاضيان میتوانند پس از گذراندن دوره،گواهينامه معتبر را دریافت نمایند.

اختصارات:

1- "وزارت": وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
2-  "دانشگاه": دانشگاه جامع علمیک اربردی
3-  "واحد استانی":واحدهای از دانشگاه جامع علمی کاربردی مستقر در مراکز استانها
4-  "مرکز": مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزشهای خاص
5-  "مؤسسه": مؤسسة آموزش عالی آزاد
6-  "دوره":دوره عالی کوتاه مدت مهارتی
7-  "مهارت آموز": افراد شرکت کننده در دوره
8-  معرفی آموزش های عالی کوتاه مدت مهارتی

آموزشهای کوتاه مدت مهارتی به نوعی از آموزش اطلاق می شود که بالاتر از سطح متوسطه و در قالب دوره های تخصصی وکاربردی اجرا می شود و به دانش آموختگان این دوره ها گواهی گذراندن دوره بدون استفاده ازعناوین رسمی دانشگاه ی مانند کاردانی، کارشناسی و... یا معادل آنها اعطا می شود.

انواع آموزشهای عالی کوتاه مدت مهارتی

الف (تك درس)
به آموزشهایی اطلاق می گردد که برای یك شغل یا بخشی از وظایف آن شغل و به منظور افزایش مهارتهای شغلی یا ارتقای دانش تخصصی به صورت ساعتی تعریف می شود. ميزان ساعت آموزشی آن کمتر از 111 ساعت بوده و در
راستای پوشش بخشی از مهارت ها و توانایی های یك شغل ، تعریف می شود.شرایط و طول اجرای دوره منعحف می باشد.

ب (تك پودمان)
به آموزشهایی اطلاق میگ ردد که در کنار آموزش های رسمی و مقحع د ار، توانمندی ها، تخصص ها و مهارت های
مورد نياز یك شغل خاص را در سح آموزش عالی به متقاضی آموزش می دهد. در دوره های تك پودمان تنها مهارت ها و
تخصص های مورد نياز یك شغل آموزش داده می شود، لذا مواد درسی در این دوره ها صرفا تخصصی ميباشد.
آن منجر » مشابه « و ،» همتراز « » همسح « ،» معادل « تك درس و تك پودمانهای مهارتی به هيچ نوع مدرک رسمی دانشگاهی و یا
نمی شود و امکان تجميع آن در یك مقحع تحصيلی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر است.

2-1 شیوه های اجرای آموزشهای عالی کوتاه مدت مهارتی

شیوه های برگزاری دوره ها:

الف(حضوری)
این دوره ها بصورت حضوری برگزار شده و موسسه موظف به اجرای کلاسهای درسی نظری و عملی در محل موسسه می باشد.

ب(غیر حضوری)
این دوره ها بصورتی است که کلاس های دروس نظری بصورت غير حضوری و کلاس های دروس عملی بصورت حضوری برگزار می شود.

ج(مجازی)
برگزاری کلاسها بصورت الکترونيکی بوده و مهارت آموز موظف به شرکت در کلاس ها به صورت مجازی میباشد .

2- نحوه پذیرش

پذیرش مهارت آموز از طریق موسسه مجری بصورت مستقل انجام می پذیرد.

1-2 شرايط پذيرش متقاضیان
حداقل مدرک مورد نياز برای ورود به هر دوره داشتن دیپلم متوسحه میباشد.


2-2 نحوه و تاريخ ثبت نام
زمان ثبت نام دوره با توجه به زمان تعيين شده در مجوز برگزاری آن دوره میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
1- 3* یك قحعه عک 4
2- تصویر صفحه اول شناسنامه
3- تصویر کارت ملی
4- تصویر آخرین مدرک تحصيلی
5- تکميل قرارداد مربوط به برگزاری دوره

4-2 شهريه دوره
پرداخت شهریه براساس مبلغ مندر در مجوز دوره میباشد.

3-  اجرا ی دوره
کلاسهای هر دوره ثبت نامی باید در مکان موسسه )مندر در جدول شماره 3( برگزار شده و برگزاری کلا س در مکان دیگر نيازمند اخذ مجوز از مرکز می باشد موسسه مجری ملزم به رعایت ساعات هر دوره طيق جدول شماره 1می باشد و نمی تواند بيش از یك سال به طول بينجامد.

1-3 نحوه تهیه منابع آموزشی
منابع درسی هر دوره براساس تشخيص موسسه بر اساس سرفصلهای مصو هر دوره به مهارت آموز ارائه می شود.لازم به
ذکر است مبلغ منابع درسی بصورت جداگانه از مهارت آموز اخذ می شود.

2-3 ارزشیابی دوره و صدور گواهینامه
ارزشيابی دوره براساس آزمون پایان دوره برای دوره های تك درس و تك پودمان انجام می شود و باید نمرات مهارت
آموز در گواهينامه پایان دوره در گردد.گواهينامه های صدادره بدرای تدك درسدهای گذراندده شدده بده تایيدد موسسده و
گواهينامه های تك پودمان به تایيد مرکز رسيده و قابليت تجميع بده یدك مقحدع تحصديلی را دارد و ضدمنا اعتبدار آن از
طریق سامانه مرکز قابل دسترس می باشد.

4- بخشی از ضوابط و مقررات
1- موسسه موظف است مجوز برگزاری دوره را در محل ثبت نام و در رویت مهارت آموزان قرار دهد.
2- مهارت آموز موظف به عقد قرارداد با موسسه می باشد و در صورت عدم انجام این کار کليه مسئوليتهای ناشدی از آن بده
عهده مهارت آموز می باشدکه مبنای رسيدگی به اختلافات موسسه و مهارت آموز قرارداد منعقد شده می باشد.
3- مهارت آموز می تواند هر گونه تخلف احتمالی را به واحد استانی مربوط)به نشانی جددول شدماره 2( یدا مرکدز بده صدورت
کتبی یا از طریق پرتال مرکز گزارش دهد.
4- دریافت شهریه بيش از شهریه مصو تخلف محسو می شود.
5- گذراندن دوره های کوتاه مدت مهارتی منجر به اخذ مقحع تحصيلی نمی شود لذا هر گونه تبليغ مبندی بدر اعحدا مجدوز
دانشگاهی غير معتبر بوده و مرکز هيچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.
6- دوره های در حال اجرای موسسات آموزش عالی آزاد که در اين دفترچه قید نشده است غیر مجاز بوده و اين
مرکز هیچ مسئولیتی در اين خصوص ندارد.
7- متقاضيان می توانندهر گونه تخلف احتمالی را از طریق سامانه مرکز به آدرس
http://www.uast.ac.ir/amoozesh_aali قسمت اعلام تخلفات و شکایات را گزارش نمایند.