technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

موسسه آموزش عالی آزاد قابوسیه

دوره های تک پودمان

 

 

دوره هاي آموزشي تك پودمان

نوعي از آموزش هاي غير رسمي است كه در كنار آموزش‌هاي متداول رسمي و مقطع دار، مهارت‌ها و تخصص‌هاي مورد نياز يك شغل خاص را در سطح آموزش عالي به متقاضي آموزش مي‌دهد. در اين دوره‌ها يكي از حالت‌هاي زير را مي‌توان متصور بود:

تك‌پودمان مهارتي در سطوح شغلي كارداني تعريف مي‌شود.اين دوره شامل مشاغل بهره برداري، نگهداري، اپراتوري، تعميركاري و غيره است

تك‌پودمان تخصصي درسطوح مشاغل كارشناسي و بالاتر ارائه مي‌شوند.اين دوره‌ها شامل طراحي، ساخت، تحليل‌گري، مديريتي و برنامه‌ريزي و ....براي يك حوزه شغلي خاص تعريف مي شود.(تك‌پودمان تخصصي درسطوح مشاغل كارشناسي ارشد و بالاترهم شامل طراحي،ساخت، تحليل گري، مديريتي و برنامه ريزي و .... به صورت فرابخشي است)

البته دوره مهندسي حرفه اي PEهمانند تك پودمان تخصصي است، ولي ورودي آن صرفاً براي دانش آموختگان گروه فني – مهندسي دانشگاه‌ها است. حوزه شغلي آن نيز در ارتباط با بخش صنعت نظام علمي- كاربردي مي‌باشد.

تك پودمان‌ها برخلاف دوره‌هاي كوتاه مدت، در قالب نظام  واحد-ساعتي تعريف مي‌شوند. همچنين حداقل مدت زمان يك دوره 144ساعت و حداكثر 416ساعت مي‌باشد.علاوه بر ارزيابي هردرس، در پايان دوره از هر پودمان ارزيابي بعمل مي‌آيد. براي اين دوره‌ها مدرك دانشگاهي نيز صادر مي شود.

تدوين دوره‌هاي تك پودمان همانند دوره‌هاي مقطع دار تحصيلي پس از تأييد در گروه‌هاي تخصصي به تصويب شوراي برنامه ريزي آموزشي و تامين منابع درسي آموزش‌هاي علمي-كاربردي مي‌رسد.تك‌پودمان ها مي‌تواند به صورت تمام وقت و پاره‌وقت بر اساس مقاطع سه ماهه يا شش ماهه اجرا شود.شايان ذكر است، با مطالعه و برنامه‌ريزي‌هاي آتي، در صورت تصويب شوراي مذكور، از تجميع تك‌پودمان‌هاي آموزشي مرتبط، امكان صدور مدارك تحصيلي دربرخي از رشته هاي علمي-كاربردي فراهم مي شود.