technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

موسسه آموزش عالی آزاد قابوسیه

مقاله ها

تقدیر فرمانده محترم سپاه گرگان از موسسه قابوسیه

فرمانده محترم سپاه "سرهنگ سیاه مرزکوهی" ضمن بازدید از موسسه از عملکرد دکتر رخشانفر و مجموعه آموزشی تحت نظارت وی تقدیر به عمل آورد و ایشان تعاملات بیشتر موسسات آموزشی و دانشجویان را با سپاه مورد توجه قرارداد و توسعه فرهنگ اسلامی با تعیین خط و مش همکاری های بین دو مجموعه را مورد تقدیر ویژه قرارداد